หน้าแรก Uncategorized อิ ต า ลี ย อ ม เ เ พ้ ห ม...

อิ ต า ลี ย อ ม เ เ พ้ ห ม อ ต้ อ ง เ ลื อ ก ว่ า จะให้ คนไ ข้ ร า ยใด อ ยู่- รา ย ใ ดไ ป

0
แบ่งปัน

อิตาลียอมเเพ้ หมอต้องเลือกแล้วว่าจะให้ คน ไ ข้ ร า ย ใ ด อยู่-รายใดไป  โดยสำนักข่าวไอทีวีของประเทศอังกฤษ ได้เผยให้เห็นภาพสถานการณ์การระบาดของเ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 ในประเทศอิตาลี โดยสถานการณ์ในแคว้นลอมบาร์ดี เป็นจุดการระบาดหลักและมีผู้ ติ ด เ ชื้ อ จำ น วนมาก และเ ล ว ร้ า ย ก ว่าที่คิดไว้

นักข่าวของไอทีวีประเทศอังกฤษ ได้เผยคลิปเสียงสนทนาของแพทย์ในเมืองมิลานเกี่ยวกับสถานการณ์การร ะ บ า ด ของเ ชื้ อ ใ นโรงบาลของพวกเขาโดยแพทรายดังกล่าวได้พูดว่า ตอนนี้ในโรงพยาบาลของพวกเขาต้องปิดวอร์ดทุกแผนก เพื่อรับค น ไ ข้ โ  ค วิ ดเป็นการเฉพาะ

คน ไ ข้ โ ค  วิด  เข้ามารับรักษาเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 50 เคส ต้องเพิ่มเตียงในห้อง ICU เป็น 3 เท่าจากปกติ โดยคนไข้ที่อาการวิกฤตคุณหมออาจต้องเลือกว่าคนไหนอยู่คนไหนจะไปคนไข้อายุ 60 ปีขึ้นไปไม่อาจช่วยได้ทั้งหมด

ซึ่งในข้อความเสียงของแพทย์มิลาน 2 รายพูดคุยกัน ในคลิปเสียงดังกล่าว ตอนนี้ในแผนก ICU ที่โรงพยาบาลมีคนไข้ที่อายุน้อยสุดคือ 38 ปีไม่มีโรคประจำตัวใดๆแต่มีอาการจากการป่ ว ย ด้ วยโค วิ ด ขั้ น รุ นแรงคนไข้หลายคนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ที่โรงพยาบาลมีเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอ

ที่โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมิลานพวกเขาไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจคนที่อายุมากกว่า 60 ปี แต่เลือกรักษาคนที่อายุน้อยกว่าแทน ในตอนนี้เรามีคนป่วยกว่า 10000 คน


อิตาลีต้องการเครื่องช่วยหายใจแต่ในประเทศของเราเครื่องช่วยหายใจสามารถช่วยคนได้แค่ 3000 คนอีก 7000 คนอาจต้องตาย ดูสถานการณ์ที่ล้มตอนนี้ เหมือนเป็นเหมือนกับที่มิลานเมื่อ 10 วันก่อนหน้านี้ และเป็น 10 วันที่มีการยกระดับความรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อแคว้นลอมบาร์ดีนับว่ามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในประเทศ แต่ยังเ ล ว ร้  า  ย   ถึงขั้   น วิ ก ฤ  ต

ตอนนี้ฉันไม่กล้าคิดว่าหากเกิดขึ้น เช่นนี้กับแคว้นอื่นที่มีประสิทธิภาพด้วยกว่านี้ นายแพทย์อีกคนจากโรงพยาบาล Niguarda ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งใน มิลาน เผยว่า ทางโรงพยาบาลต้องเรียกหมอจากแผนกอื่นๆที่แม้ไม่ใช่หมอเฉพาะทาง หรือแม้กระทั่งหมอที่เกษียณอายุไปแล้วเข้ามาช่วยดูแลคนไข้โควิด รวมทั้งไม่มีการสกรีนบุคลากร ทางการแพทย์หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในโรงพยาบาลคนใดเริ่มมีอ า ก า  ร ป่ ว ยจะให้หยุดทำงานอยู่ที่บ้านทันที

ทั้งนี้ itv ประเทศอังกฤษ ได้ระบุต่ออีกว่าไวรัสได้ทำให้อิตาลีทั้งประเทศ ต้องคุกเข่ายอมแพ้ ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะให้คนไข้รายไหนอยู่รายไหนไปเพราะระบบของโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้อีกแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here